Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Instrucţiuni pentru Autori

(for English see below)

Tilul lucrării sau al posterului împreună cu abstractul vor fi trimise (în limba română și engleză) la adresa de e-mail a conferinței This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până la data de 29 februarie 2016.

Lucrările/posterele acceptate pentru a fi prezentate în cadrul conferinței vor fi incluse în volumul de abstracte al conferinței (doar abstractul!).

În urma acceptării tilului lucrării și al abstractului, sunteți obligați să trimiteți materialul in extenso până la data de 10 martie 2016 în vederea verificării acesteia pentru publicarea în Revista de Psihoterapie Experiențială (numerele 1-4, 2016). Revista este acrediată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI – în 3 Baze de Date Internaționale.

LUCRĂRI

Pot fi trimise pentru a fi publicate în volumul conferinței studii, cercetări originale şi contribuţii ştiinţifice româneşti şi internaţionale în domeniul dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale, terapiei unificării (TU), al psihodiagnozei standard şi experienţiale, aplicate în domeniul asistării adulţilor, copiilor, adolescenților, cuplurilor, familiilor, relaţiilor transgeneraţionale, organizaţiilor şi colectivităţilor, dar și cercetări moderne în domeniul clinic şi extraclinic, al recuperării şi prevenţiei disfuncţiilor şi maladiilor psihice şi psihosomatice.

Articolele vor fi trimise în limba engleză (titlul, rezumatul, cuvintele-cheie şi textul). Ca standarde de publicare vor fi folosite cele incluse în Publication Manual of the American Association, a 4-a ediţie.

Fiecare articol, care nu poate depăşi un număr de 15 de pagini (Format A4, la 1 rând, Font Times New Roman, 10) va conţine obligatoriu:

 1. numele complet al autorului sau autorilor, precum şi afilierea lor şi adresa de e-mail pentru contact;
 2. rezumatul, ce nu poate depăşi 300 de cuvinte;
 3. maximum 5 cuvinte cheie;
 4. textul propriu-zis;
 5. referinţe bibliografice;
 6. tabele/ figuri.

 

ORGANIZAREA ARTICOLULUI

Titlul articolului. Titlurile vor fi scurte, specifice și descriptive și vor accentua ideea principală a articolului și nu va conține afirmații declarative. Lungimea titlului, inclusiv punctuațcia și spațiile, nu trebuie să depășească 150 de caractere (ideal sub 100 de caractere).

Autorii. Prenumele, inițiala celui de al doilea prenume și numele autorilor, fără grade științifice, didactice sau militare; (ex., Marius N. Vasilescu).

Se va preciza pentru fiecare autor afilierea instituțională și departamentul, însă nu mai mult de 2 instituții pentru fiecare autor.

Nota de subsol menționează datele de contact ale autorului ce corespondează (adresa completă, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail). Datele de contact vor fi publicate în revistă în lipsa unei cereri formulate expres de către autor ca aceste date sa nu fie publicate.

Abstractul nu trebuie să depășească 300 de cuvinte și trebuie să conțina 5 paragrafe cu denumirile:

 1. Introducere,
 2. Obiective,
 3. Metode,
 4. Rezultate
 5. Concluzii.

Cuvinte cheie. Se vor folosi maxim 5 cuvinte (minim 3), care nu trebuie să se regăsească în titlu.

Articolele sunt organizate în:

I. Introducere (nu mai mult de 25% din text). Luați în considerare următoarele: importanța temei; legătura dintre lucrarea de față și alte studii sau cercetări realizate pe marginea aceleiași problematici; obiectivele și ipotezele prezentului studiu; implicațiile practice și teoretice ale studiului.

II. Metoda. În această secțiune trebuie descrisă în detaliu maniera în care studiul a fost realizat Menționați: participanți, instrumente, procedura, design experimental.

III. Rezultate. Acestea trebuie prezentate concis. Tabelele și figurile nu vor repeta textul.

IV. Discuțiile au rolul de a așeza rezultatele într-un context și de a pregăti concluziile autorilor. Informațiile din Introducere sau Rezultate nu trebuie repetate decât în cazul necesității unei mai bune clarificari. Discuțiile trebuie de asemenea să includă și o comparație între rezultatele obținute și alte studii din literatură, cu explicații și ipoteze asupra diferențelor observate, comentarii asupra importanței studiului și statusul actual al subiectului investigat, probleme nerezolvate și întrebari la care se va raspunde în viitor.

V. Concluziile.

VI. Bibliografie. Lista de referințe va include doar referințele citate în text.

Citarea se va face conform normelor APA. Aveți mai jos câteva exemple:

For an entire book

Author A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.

Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx

Book chapter, print version

Author, A. A., & Author, B. B (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, &. C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

Electronic-only book

Author, A. (1995). Title of work. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem.aspPitemlD=135

Journal article

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem  mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin. Edu.au/idex.php/ejap

Light, M. A., & Light, I.H. (2008). the geographic expansion of Mexican immigration in the Unites States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.

Journal article with DOI

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients.  Health Psychology, 24, 225-229. Doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Referinţele/citările în text vor fi redactate astfel:

 • Se va preciza numele autorului și anul. De exemplu: …aşa cum se arată în Mitrofan (1993) sau descris de Godeanu (1999)
 • Dacă sunt doi autori ai aceleiași lucrări vor fi trecuți amândoi de fiecare dată când se face citarea în text. De exemplu: …aşa cum se arată Mitrofan, Godeanu (2004)
 • Dacă în lista de referințe sunt incluși doi sau mai mulți autori cu același nume, atunci se vor include inițialele primului autor în tot textul pt a evita confuziile. Exemplu:

Mitrofan, I., Mitrofan, N. (2001). Psihologia cuplului. București: SPER.

Mitrofan, L. (2000). Prietenia. București: SPER.

în text va apărea: I. Mitrofan and Mitrofan (2001) and L. Mitrofan

 • Dacă lucrarea care se dorește a fi citată are trei, patru sau cinci autori, se citează prima dată în text toții autorii: Mitrofan, Godeanu, Mecu, și Gheorghiu (2007), iar la următoarele citări în text se scrie numele primului autor urmat de “et al.” , respectiv:  Mitrofan et al. (2009).
 • la citările în care sunt mai mulți autori, citarea va conține înainte de numele ultimului autor cuvântul “și”, ca în exemplul de mai sus.
 • dacă lucrarea are șase sau mai mulți autori, se scrie doar numele primului autor urmat de “et al.”, respectiv Mitrofan et al. (2009).
 • dacă 2 citări cu mai mult de 3 autori, au primul autor identic (sau primii doi, ori 3), atunci se vor preciza atâtea nume cât sunt necesare a.î. să se poată face distincția între sursele citate, ca în exemplul:

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu, Mînzat, și Stancu (2007)

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan, și Gheorghiu (2007)

în text se va preciza

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu, et al. (2007) pentru prima citare

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan, et al. (2007) pentru a doua citare

Folosirea Italic, plasarea corectă a punctuației precum și aspectul general al textului trebuie să respecte regulile menționate mai sus. Aceasta este o condiție obligatorie și eliminatorie.

Textul trebuie editat în "Word doc".

Utilizati cât mai putine comenzi de formatare cu putință:

 • Se va introduce textul continuu (fără spații);
 • Nu se vor utiliza diferite tipuri de font pentru a evidenția textul;
 • Orice cuvânt sau frază a cărei importanță se dorește a fi reliefată, va fi bolduită;
 • Se va întrebuința doar tasta "Enter" pentru a indica sfârsitul la finalul paragrafelor, subtitlurilor, listelor etc.;
 • Pentru a indica paragrafele, se va utiliza tasta "Tab", nu se va folosi "Space Bar".

Graficele, tabelele și fotografiile vor fi inserate direct în text.

Vă rugăm să luați la cunoștință!
Solicităm autorilor a căror limbă maternă nu este limba engleză, să trimită lucrarea în vederea verificării și corectării acesteia unui traducător autorizat sau unui vorbitor nativ de limbă engleză (este de preferat ca acesta să fie familiarizat cu conceptele psihologice). Doar în urma acestei verificări lucrarea va fi trimisă la redacție.
Lucrările care nu îndeplinesc criteriile redactării unui text științific în limba engleză pot fi respinse.

PEER REVIEW

Orice articol este admis pentru publicare numai pe baza avizului științific. Fiecare articol va fi trimis la două personalități științifice care vor evalua articolul. Autorul va cunoaște aceste referințe, în niciun fel. În cazul în care ambele evalări sunt pozitive articol va fi publicat. Dacă raportul conține o serie de sugestii referitoare la calitatea articolului, acesta va fi retrimis autorului pentru îmbunătățire, după care va fi aplicată din nou procedura de evaluare. În cazul în care ambii evaluatori nu aprobe noua formă a articolului, acesta va fi respins definitiv.

POSTERE

Posterul trebuie să conțină:

 1. Introducere
 2. Obiective
 3. Metode
 4. Resultate
 5. Concluzii

Structura și editarea posterului:
Posterul trebuie să includă o secțiune titlu:
a.titlul prezentării

b. numele autorilor și co-autorilor

c. afilierea autorilor (instituție, departament)

Spațiu și instrumente:
• Panoul de prezentare va avea următoarele dimensiuni: 120 cm/84 cm (A0): un poster de înălțime maximă 120 cm și 84 cm lățime, se recomandă, cu o dispoziție verticală / portret.
• Posterul va fi lipit pe panou folosind bandă. Vă recomandăm să aveți cu voi bandă și foarfece necesare pentru afișarea posterului.

 

Index Copernicus International

Coperta revistaConsiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

 

 

English version

The title of the paper/poster togehter with the abstract must be submitted at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it until 29 February 2016.

After receiving the acceptance for your paper you are required to send your full paper until 10 March 2016.

All the accepted papers will be published in the conference volume – a special issue of the Journal of Experiential Psychotherapy (journal acknowledged in B+ category (CNCSIS) and indexed IDB - in the International Data Bases)

PAPERS

Studies, original research, Romanian and international scientific contributions in the field of personal development, counseling, experiential psychotherapy, therapy of unification, standard and experiential psychodiagnosis applied in the assistance offered to adults, children, teenagers, couples, families, transgenerational relationships, organizations and collectivities, as well as modern research in clinical and extra-clinical field, in the recovery or prevention of the psychic and psychosomatic dysfunctions and disorders can be sent in order to be published in the conference volume.

Articles are to be sent as manuscripts in English (title, abstract, key-words and text of the article). The standards used for publication are those included in the Publication Manual of the American Psychological Association, fourth edition.

An article should not exceed 15 pages (A4 format, single line spacing, Times New Roman Font, Size 10). It is compulsory for the article to contain:

 1. full name of author or authors, as well as their affiliation and e-mail contact;
 2. abstract, which cannot exceed 300 words;
 3. maximum 5 key-words;
 4. full text of the article;
 5. references;
 6. tables/illustrations

 

ARTICLE ORGANIZATION

Title of the article. Titles should be short, specific and descriptive. They should emphasize the main idea of the article and should not contain any statements. The length of the title, including punctuation and spaces, must not be longer than 150 characters (the ideal length is under 100 characters).

Authors. The authors’ first name, capital letter of the second name and last name, without scientific, didactic or military degrees (for instance, Marius N. Vasilescu)

The authors will mention the institutional affiliation and the department by including no more than 2 institutions for each author.

Footnote with the corresponding author’s contact information (full address, telephone number, fax number, e-mail address). All contact information will be published in the journal, unless a specific request is forwarded by the author in order not to publish the data mentioned previously.

The abstract must not be longer than 300 words and must contain 5 paragraphs entitled:

 1. Introduction,
 2. Objectives,
 3. Methods,
 4. Results,
 5. Conclusions.

Key-words. One will use a maximum of 5 words (and a minimum of 3), which must not be included in the title.

Articles are organized as the following:

 1. Introduction (no more than 25% of the text). Please consider the following: the importance of the topic; the connection of the paper with other studies or research concerning the same theme; objectives and hypotheses of the present study; the practical and theoretical implication of the study.
 2. Method. In this section, the manner in which the study was conducted should be accurately described. One should mention: participants, instruments, procedure and experimental design.
 3. Results should be concisely presented. Tables and illustrations should not repeat the text.
 4. Discussions are aimed to set the results in a context and to prepare the authors’ conclusions. The information from Introduction or Results must not be repeated unless they need to be better explained. Discussions must also include a comparison between the results obtained and other studies from literature, with explanations and hypotheses on noticed differences, comments on the importance of the study and the current status of the investigated subject, unsolved problems and questions to be answered in the future.
 5. Conclusions
 6. Bibliography. The reference list must only include references cited within the text.

 

The citation must be accomplished according to the APA standards. See the examples below:

For an entire book

Author A. A. (1967). Title of work. Location: Publishing House.

Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx

Book chapter, print version

Author, A. A., & Author, B. B (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, &. C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publishing House.

Electronic-only book

Author, A.  (1995). Title of work. Retrieved from

http://www.onlineoriginals.com/showitem.aspPitemlD=135

Journal article

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin. Edu.au/idex.php/ejap

Light, M. A., & Light, I.H. (2008). the geographic expansion of Mexican immigration in the Unites States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.

Journal article with DOI

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status and the survival times of terminally ill patients.  Health Psychology, 24, 225-229. Doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

In-text citation must be edited as it follows:

 • The author’s name and the year must be mentioned. For instance:...as shown in Mitrofan (1993) or described by Godeanu (1999)
 • If there are two authors of the same paper, they will both be mentioned each time the in-text citation is accomplished. For instance:...as shown in Mitrofan, Godeanu (2004)
 • If two or more authors with the same name are included in the references list, the initials of the first author will be mentioned throughout the text in order to avoid confusions. For instance:

Mitrofan, I., Mitrofan, N. (2001). Couple psychology. Bucharest: SPER.

Mitrofan, L. (2000). Friendship. Bucharest: SPER.

The in-text citation should consist of: I. Mitrofan and Mitrofan (2001) and L. Mitrofan

 • If the paper to be cited has three, four or five authors, they will all be cited for the first time in the text: Mitrofan, Godeanu, Mecu and Gheorghiu (2007)and in the next in-text citations, only the first author’s name should be written, followed by ”et al”, namely: Mitrofan et al. (2009).
 • When more authors are involved, the citation will contain the word “and” before the last author’s name, as in the example above.
 • If the paper has six or more authors, only the first author’s name should be written, followed by “et al.”, namely Mitrofan et al. (2009).
 • If 2 citations with more than 3 authors have an identical first author (or the first two or three), as many names as necessary will be mentioned in order to distinguish between the cited sources, as in the example:

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu, Mînzat and Stancu (2007)

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan and Gheorghiu (2007)

The in-text citation will mention

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu, et al. (2007) for the first citation

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan, et al. (2007) for the second citation

The use of Italic, the correct placement of punctuation and the general aspect of the text must observe all rules mentioned above. This is a compulsory and eliminatory condition.

The text must be edited in "Word doc".

Use as little formatting commands as possible:

 • The text should be introduced continuously (no spaces);
 • One must not use different font types in order to emphasize the text;
 • The importance of a word or phrase should be emphasized by bolding it;
 • One should only use the "Enter" key in order to mark the end of the paragraphs, subtitles, lists etc;
 • One should use the "Tab" key in order to mark paragraphs instead of the "Space Bar" key.
 • Charts, tables and photographs should be directly inserted in the text.

 

Please note! For authors whose first language is not English, we request that you have your work proof read prior to submission by a certified translator or a native English speaker (it is best for the translator to be familiar with the psychological concepts).
Papers can be rejected due to a poor standard of English.

 

 

PEER REVIEW

Any article is admitted for publication only on the basis of scientific advice. Each article will be sent to two scientific personalities who will evaluate it. In no way the author will know these references. In the case both referees offer a positive report the article will be published. If the report contains some suggestions relating the article’s quality this will be sent to the author for improvement and after that will be applied again evaluation procedure. If both referees not approve the new form of article it will be definitive rejected.

 

POSTERS

The poster must contain:

 1. Introduction
 2. Objectives
 3. Methods
 4. Results
 5. Conclusions

Poster structure and editing

The poster must include a title section:

a. the title of the presentation

b. the author’s and co-author’s names

c. the affiliation (institution, department)

Space and instruments:

• The presentation panel will have the following dimensions: 120 cm/84 cm (A0): a poster of maximum 120 cm height and 84 cm width is recommended, with a vertical/portrait disposition.

• The poster will be attached to the panel using tape. We recommend that you have with you tape and scissors necessary for the display of the poster.