Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

MR 2 – Masă rotundă: Verdictul păsării Dodo. Mituri și realități despre eficiența în psihoterapie

COORDONATOR: Lect. Univ. Dr. Cristina Denisa GODEANU

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. Psihoterapeut, specialist formator în Psihoterapie Experiențială Unificatoare și Dezvoltare Personală.
 • Psihoterapeut supervizor – Institutul SPER.

DESCRIERE WORKSHOP

Obiective:

 • - dezbaterea unor mituri privind eficiența în psihoterapie;
 • - verdictul păsării Dodo, actualitatea metaforei lui Saul Rosenzweig privind eficiența în psihoterapie;
 • - dezbatereateoriei factorilor comuni;
 • - terapiile validate empiric (EVT) vs. alte terapii.

Preocuparea legată de eficiența psihoterapiilor cunoscute este o poveste veche care marchează începuturile istoriei psihoterapiei. Saul Rosenzweig publică în 1936 un articol, "Factorii impliciţi comuni diverselor metode psihoterapeutice", în care lansează ideea unor factori comuni pe care îi împărtășesc terapiile practicate în acel moment. El preia  din Alice în Țara Minunilor o poveste pe care o folosește ca metaforă pentru viziunea lui, din acel moment, asupra eficienței psihoterapiilor. Povestea se referă la cursa în care animalele, udându-se în lacul format din lacrimile lui Alice, aleargă pentru a se usca.

Pasărea Dodo, care venise cu ideea cursei, este întrebată cine va câștiga cursa. Concluzia păsării Dodo este că toată lumea trebuie să câștige această cursă. Acest verdict a fost preluat ca metaforă în domeniul psihoterapiei de către Saul Rosenzweig. Conform păsării Dodo, toate terapiile sunt eficiente!

În prezent verdictul păsării Dodo este pus în discuție. Unele terapii sunt considerate mai eficiente decât altele. Institutul Național pentru Sănătate Mentală din USA evaluează psihoterapiile folosind metodologia specifică cercetării farmacologice și anume RCT (the randomized clinical trial). Conform acestor evaluări unele terapii sunt considerate mai eficiente decât altele. Practicienii clinicieni și adepții teoriei factorilor comuni (Common factors theory) reclamă, însă, ignorarea importanței resurselor clientului și a relației terapeutice în aceste cercetări

 


English version

 

Round Table: The Dodo bird verdict. Myths and reality about efficacy in psychotherapy.

COORDINATOR: Univ. Lecturer Cristina Denisa Godeanu, PhD,

 • Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest. Psychotherapist in Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development.
 • Supervisor psychologist –SPER Institute.

WORKSHOP DESCRIPTION

Objectives:

 • - to debate about the myths regarding the efficacy of  psychotherapy;
 • - the Dodo bird verdict, the actuality of Saul Rosenzweig’s metaphor  regarding the efficacy in psychotherapy;
 • - to debate regardingthe Common factors theory.

The preoccupation with psychotherapy’s efficacy is an old story which marked the beginning of psychotherapy’s history. Saul Rosenzweig published an articlein 1936, Some implicit common factorsin diverse methods of psychotherapy, emphasizing the idea of certain common factors shared by diverse methods of psychotherapy. Rosenzweig usesas a metaphor a story from Alice in Wonderland that reflects his own vision about the efficacy of  psychotherapy. The story refers to a race in which the animals, getting wet in the lake formed from Alice’s tears, run in order to get dry.

The Dodo bird, who came up with the idea of the race, is asked who will win the race. The bird’s conclusion is that everyone must win the race. This verdict had been interpreted as a metaphor in psychotherapy by Saul Rosenzweig. According to the Dodo bird, all psychotherapies are efficient!

In the present time, the Dodo Bird verdict is being challanged. Some therapies are considered more effecient than others. The National Institute for Mental Health in USA evaluates psychotherapies using the specific methodology of the faramaceutical research, which is the RCT (randomized clinical trial).  According to these evaluations, some psychotherapies are considered to be more efficient than others. Clinical psychologists and supporters of the Common factors theory claim that such studies ignore the importance of the client’s resources and the therapeutic relationship.